O nas

Konieczność dostosowania projektów licznych działalności, do wymagań ochrony środowiska, stała się codziennością dla wielu inwestorów. Nasz zespół powstał po to, by ten proces mógł przebiegać szybko, a koszty z nim związane były jak najmniejsze i nie obniżały znacząco rentowności przedsięwzięcia.

Koncentracja na najważniejszych problemach sprawia, że osiągamy dużą efektywność działania, a obniżenie kosztów pozwala nam oferować atrakcyjne ceny naszych usług.

Połączenie znajomości problematyki, obiektywizmu oraz koncentracja na potrzeby klienta i zrozumienia punktu widzenia ochroniarzy przyrody, pozwala nam bardzo skutecznie i szybko uzyskiwać akceptację instytucji państwowych i innych organizacji dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć.

Zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego, wskazujemy rozwiązania najbardziej efektywne z punktu widzenia biznesu i ochrony środowiska. Rozległe doświadczenie, sprawność organizacyjna i współpraca z wieloma specjalistami, pozwalają nam realizować opracowania z szerokiego zakresu tematyki.

Nasza oferta

Outsourcing

 • audyt środowiskowy wewnętrzny ISO 14001
 • doradztwo przy wdrażaniu rozwiązań prośrodowiskowych
 • sprawozdawczość, ewidencje, rejestry, naliczanie opłat
 • wnioski o wydanie pozwoleń administracyjnych
 • programy gospodarki odpadami
 • pomiary zanieczyszczeń środowiska

Oceny Oddziaływania na Środowisko

 • kompleksowa obsługa podmiotu przy uzyskiwaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • prognozy oddziaływania na środowisko
 • konsultacje społeczne

Dla administracji publicznej

 • plany gospodarki niskoemisyjnej
 • plany gospodarki odpadami
 • uproszczone plany urządzenia lasu
 • plany ochrony
 • programy ochrony środowiska
 • opracowania ekofizjograficzne

Pozostałe

 • operaty wodnoprawne
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • ekspertyzy zoologiczne
 • ekspertyzy botaniczne
 • nadzór realizacyjny
 • monitoring porealizacyjny
 • projekty zalesień
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wycinkę drzew
 • projekty rekultywacji
 • inne opracowania, ekspertyzy, oceny i analizy o tematyce środowiskowej i przyrodniczej

Sprawdź nasze ceny

Wypełnij krótki formularz, aby poznać cenę dla Twojego zamówienia

Dlaczego my

Dlaczego opłaci się nas wybrać?

Elastyczność

do każdego projektu dobieramy odpowiednich ekspertów o wąskich specjalizacjach, w efekcie uzyskujemy wynik końcowy o wysokiej jakości

System motywacyjny

ścisłe kierownictwo firmy angażuje się w każdy projekt, zmniejsza to ilość błędów i podnosi jakość usług

Doświadczenie

wiele razy osiągaliśmy dużą skuteczność, nawet przy bardzo kontrowersyjnych i skomplikowanych inwestycjach

Atrakcyjne ceny

dzięki specyficznej organizacji firmy, mogliśmy znacznie obniżyć koszty bez obniżania jakości usług

Polecają nas

"Pan Bodzioch dał się poznać jako dobry organizator projektu; jest osobą wiarygodną, kompetentną i odpowiedzialną. Projekt, który koordynował został wykonany sprawnie, w terminie i uzyskał wysokie oceny organów opiniujący. Niniejszym polecam Pana Rafała, jako realizatora podobnych projektów..."

"Pan Rafał wykonuje swoje usługi profesjonalnie, terminowo i zgodnie z oczekiwanym poziomem jakości. W swoim działaniu jest elastyczny w stosunku do wymagań i życzeń Zleceniodawcy. Niniejszym polecam Pana Rafała, jako wykonawcę tego rodzaju opracowań..."

"Pan Rafał Bodzioch wykonał prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Przeciszów. Współpraca z Panem Rafałem odbywała się bezproblemowo, a opracowanie zostało wykonane rzetelnie, sprawnie i w terminie. Polecam tego wykonawcę..."

"Wkład merytoryczny i doradztwo Pana Rafała, w trakcie tworzenia projektu zmiany studium, wpłynęły na jakość tego opracowania, a także na sprawne przeprowadzenie wymaganej przepisami procedury uzgodnień i opiniowania dokumentu. Polecam Pana Rafała, jako konsultanta i wykonawcę prognoz oddziaływania na środowisko..."

Częste pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, potocznie zwany raportem środowiskowym, jest opracowaniem w którym prognozuje się wpływ, jaki będzie wywierać na środowisko przedsięwzięcie, które planujemy zrealizować. Raport jest częścią postępowania - ocena oddziaływania na środowisko.

Dla niektórych przedsięwzięć, sporządzenie raportu jest obligatoryjne, dla innych konieczność jego wykonania stwierdza, w drodze decyzji, odpowiedni organ administracji.

Decyzja środowiskowa, a właściwie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, to decyzja administracyjna, której zadanie polega na takim ukształtowaniu planowanego przedsięwzięcia, aby w możliwie najmniejszym stopniu pogorszyło stan otoczenia.

Całe postępowanie administracyjne o uzyskanie tej decyzji rozpoczyna się złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez inwestora zamierzającego realizować przedsięwzięcie, które zostało wymienione na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Niestety nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Cena raportu uzależniona jest od wielu czynników, głównie od rodzaju i skali przedsięwzięcia, a także od jego lokalizacji. Od tych czynników zależy rodzaj i intensywność oddziaływań na środowisko. Dla małych przedsięwzięć, jak np. budowa punktu zbiórki odpadów elektrycznych, ceny zaczynają się od 1 tys. zł. Raporty dla dużych przedsięwzięć, jak np. budowa kopalni węgla, mogą przekraczać kwotę 100 tys. zł.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest w przypadku: szczególnego korzystania z wód; wykonywania urządzeń wodnych; długotrwałego obniżenia zwierciadła wody podziemnej; wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; piętrzenia wody podziemnej; wykonywania regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mające wpływ na warunki przepływu wody; rolniczego wykorzystania ścieków (w ilości większej niż 5 m3/dobę); gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów, wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót z tym związanych, a także wydobywania kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów oraz ich składowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzi.

Operat wodnoprawny to dokument, który dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Operat składa się z części opisowej i graficznej.

Skontaktuj się z nami

Dane adresowe

ProHabitat

os. Mozarta 23/13

31-232 Kraków

tel: 12 350 51 71

kontakt@prohabitat.com.pl

NIP: 9452079594

REGON: 361597484

Formularz kontaktowy